Temeljem odredbe članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka 13, Ivanić-Grad, vezano za ukazanu potrebu za popunom radnog mjesta, Uprava – direktor Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o., dana 06. prosinca 2013. raspisuje

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

Voditelj sektora financija, računovodstva i administracije

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto Voditelja sektora financija, računovodstva i administracije su:

  • VII/1 stupanj stručne spreme ekonomske struke

  • 13 godina rada u struci

  • poznavanje rada na računalu.

Radno mjesto Voditelja sektora financije, računovodstva i administracije obuhvaća rukovođenje i organizaciju rada sektora, suradnju sa voditeljima drugih sektora, suradnju i kontakt s Upravnim odjelom za financije i proračun Grada Ivanić-Grada, evidenciju stanja i promjena na računima, vršenje obračuna i evidentiranja izlaznih faktura, evidentiranje ulaznih faktura te praćenje valute plaćanja, praćenje dospijeća obveza i potraživanja, vršenje kontiranja, odgovaranje za pravilno kontiranje, knjiženje i obračune, vršenje obračuna plaća i ostalih naknada te izrada svih obrazaca, izradu tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća, kao i ostalih financijskih izvješća prema zahtjevu tehničkog direktora i direktora, priprema naloge za plaćanje i njihovo prosljeđivanje na odobrenje direktoru, vođenje evidencije imovine društva, odgovaranje za poštivanje zakonskih propisa iz domene računovodstva i praćenje zakonskih izmjena te predlaganje mjera za usklađivanje poslovanja sa istim propisima, praćenje i proučavanje zakonskih propisa iz oblasti rada društva, vođenje obračuna naknada za članove Nadzornog odbora i skupštine društva, obavljanje drugih poslova po nalogu tehničkog direktora i direktora društva.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. kratak životopis (obvezno mora sadržavati adresu i telefon za kontakt)

  2. diplomu kao dokaz o stručnoj spremi (preslik)

  3. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o radnom stažu

  4. uvjerenje o nekažnjavanju

  5. presliku osobne iskaznice.

Prigodom zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat koji je dostavio u prijavi na natječaj preslike dokumenata dužan je predočiti izvornik dokumenta.

Natječaj se raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranici KOMUNALNOG CENTRA IVANIĆ-GRAD d.o.o., u novinama Otok Ivanić i oglasnoj ploči KOMUNALNOG CENTRA IVANIĆ-GRAD d.o.o..

Rok za podnošenje prijava je 18.12.2013 do 12,00 sati, u obzir će se uzeti prijave koje će do navedenog roka biti zaprimljene na urudžbeni zapisnik Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o..

Prijava sa svim potrebnim podatcima i dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu: KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o., Moslavačka 13. 10310 Ivanić-Grad s naznakom: „Natječaj za radno mjesto Voditelj sektora financija, računovodstva i administracije – ne otvaraj“ putem pošte odnosno osobno na urudžbeni zapisnik KOMUNALNOG CENTRA IVANIĆ-GRAD d.o.o..

Uprava Društva zadržava pravo poništenja natječaja i neodabira niti jedne pristigle prijave na natječaj.

Uprava Društva - direktor

Mario Mikulić ing.građ.