GRADSKA TRŽNICA

KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o.
IVANIĆ-GRAD, Omladinska ulica 30
UPRAVA DRUŠTVA

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18), te Odluke Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada o davanju prethodne suglasnosti Komunalnom centru Ivanić-Grad d.o.o. na Opće uvjete isporuke usluge javne tržnice na malo u Ivanić-Gradu (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/19) trgovačko društvo Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. iz Ivanić-Grada, Omladinska ulica 30, kao isporučitelj komunalne usluge javnih tržnica na malo, dana 11.03.2019. donosi

 

Opći uvjeti isporuke usluge javne tržnice na malo u Ivanić-Gradu 

 

CJENIK USLUGA NA GRADSKOJ TRŽNICI U IVANIĆ-GRADU I POVREMENOM SAJMU

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG CJENIKA USLUGA NA GRADSKOJ TRŽNICI IVANIĆ-GRAD I POVREMENOM SAJMU

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na OUI usluge javne tržnice na malo